โปรโมชั่นขนย้ายด้วยรถกระบะราคาถูก

  • PDF

โปรโมชั่นทูยู บริการขนย้ายภายในกรุงเทพฯราคาเดียว

ค่าบริการขนย้ายด้วยรถกระบะหลังคาสูง/เที่ยว  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ค่าบริการนี้รวม
- รถกระบะบรรทุกติดหลังคาสูง 2 เมตร  ขนย้าย 1 เที่ยว
- จัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาคอยประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่าการขนย้าย
  จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และนำมาซึ้งความพอใจสูงสุดของท่าน
- พนักงานขนย้ายที่มีประสบการณ์การขนย้ายโดยตรงและแต่งเครื่องแบบบริษัทฯทุกคน(1ทีม 3 คน)
- กล่องบรรจุสิ่งของ/เอกสารและอื่นๆให้ยืมใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  (ในกรณีไม่คืนกล่อง)คิดค่าบริการกล่องใบละ 30 บาท )


- วัสดุกันกระแทกอย่างดีในการป้องกันเฟอร์นิเจอร์/สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- ทำการแพ็คบรรจุหีบห่อแบบชั่วคราวเฟอร์นิเจอร์, เครื่งใช้ไฟ, เครื่องครัว, ของใช้ทั่ว, ขนย้ายสิ่งของจากต้นทางถึงปลายทาง
   พร้อมจัดวางสิ่งของเข้าที่ตามจุดที่ต้องการปลายทาง

 

การประกันภัยขนย้าย
จัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งของของท่าน  โดยมีสาเหตุของความเสียหายเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุในระหว่าง
การเดินทางหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนย้าย ในวงเงินความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 40% ของค่าบริการ
อนึ่งความคุ้มครองนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ที่ไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายจากภายนอก
การจองบริการขนย้าย
( 1 ) กรุณาแจ้งการจองบริการฯอย่างน้อย 5 วันก่อนการขนย้าย(ท่านสามารถโทรจองงานได้)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
( 1 ) ชำระโดยเงินสด หรือ เช็คหลังส่งมอบงานแล้ว
บริการขนย้ายต่างจังหวัดชำระเงินที่รับสินค้า 50%ของค่าบริการส่วนคงค้างชำระหลังส่งมอบงานแล้ว
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อไปยังบริษัทฯทันที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการคัดเลือกจากท่านสำหรับการปฏิบัติงานใน ครั้งนี้.

หมายเหตุ   กรณีขนย้ายด้วยรถกระบรรทุกติดหลังคาสูง 2 เมตร 1เที่ยวไม่หมด หากต้องการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถในการขนย้าย ทางบริษัท ขอคิดราคาเพิ่มตามความเป็นจริง ไม่รวมการขนย้ายตู้เซฟ,เปียโน,รื้อถอนและต้องขนย้ายภายในวันเดียวเฉพาะใน เขตกรุงเทพฯเท่านั้น

Last Updated on Tuesday, 24 July 2012 23:42